Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro server SVJpoptavky.cz

Tyto všeobecné podmínky produktu SVJpoptavky.cz (dále také jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností Zákon&Pořádek s.r.o. se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00, IČ: 28961854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156139 (dále jen „Provozovatel“) a uživateli (zejména poptávajícími nebo dodavateli) poptávkového serveru www.svjpoptavky.cz (dále jen „Server“).

  1. Popis služby

Server umožňuje poptávajícímu subjektu (právnická osoba – společenství vlastníků jednotek), která poptává zboží nebo služby, dále jen „Poptávající“ a hledá pro svou poptávku vhodného Dodavatele) zadat svou poptávku do systému, a to ZCELA ZDARMA. Tato poptávka bude po zkontrolování administrátorem Serveru a zobrazena a případně rozeslána vhodným Dodavatelům a Poptávající tak získá nabídky od těchto dodavatelů. Bližší podmínky této služby jsou popsány v bodě 6 těchto Podmínek.

Server umožňuje právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Dodavatel“ nebo „Dodavatelé“), možnost

registrace do katalogu dodavatelů na Serveru SVJpoptavky.cz – ZDARMA
přihlášení se k odběru nových SVJ poptávek na email Dodavatelů
prezentaci Dodavatele formou reklamních formátů na Serveru nebo u Provozovatele

  1. Pravidla pro registraci Dodavatele

2.1. Registrace Dodavatele bude provedena:

vyplněním registračního formuláře na webu SVJpoptavka.cz
telefonicky na kontaktním čísle uvedeném na webu Serveru

Registrace Dodavatele do katalogu dodavatelů je zdarma.

2.2. Dodavatel je při registraci povinen řádně a pravdivě uvést povinné údaje o sobě (název subjektu, kontaktní adresa, identifikační číslo, kontaktní osoba apod.) Provedením registrace Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň tím potvrzuje, že se seznámil s obsahem internetové stránky www.svjpoptavky.cz a s principem fungování těchto služeb a že s nimi bez výhrad souhlasí. V době registrace musí mít Dodavatel identifikační číslo IČ platné (dle obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku) a aktivní (nemá ukončenou nebo přerušenou činnost).

2.3. Dodavatel si pro registraci do katalogu sám vybírá obory, které odpovídají oboru jeho činnosti. Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů a služeb může být pověřeným pracovníkem Provozovatele upraven. Dodavatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu Dodavatelů na Serveru.

2.4. Dodavatel je povinen informovat Provozovatele o změnách, které mohou ovlivnit platnost registrace. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktů a kontaktní osoby jednající za Dodavatele.

2.5. Po vyplnění registračního formuláře obdrží Dodavatel od Provozovatele přístupové údaje do administračního rozhraní SVJpoptavky.cz na mail, který uvedl při registraci. Dodavatel, kterému Provozovatel poskytl přístup do svého on-line rozhraní, se zavazuje nesdělovat třetím osobám přístupové údaje do on-line rozhraní, chránit údaje o svém uživatelském jménu a přístupovém heslu před zneužitím ze strany třetích osob a nevyužívat on-line rozhraní pro jiné účely, než účely podle uzavřené smlouvy s Provozovatelem. Provozovatel může v případě podezření na zneužití kdykoliv přístup do on-line rozhraní Dodavateli odebrat, omezit jej či změnit jeho heslo. Bude-li se tato situace zneužití údajů opakovat, bude Dodavateli služba Provozovatelem Serveru zrušena bez náhrady.

2.6. Dodavatel může využít službu pouze pro účely, k nimž je určena. Dodavatel není oprávněn využívat službu jiným způsobem, zejména za účelem monitoringu počtu poptávek či veřejných zakázek, sbírání kontaktů a jejich použití jinak než k získání kontaktů poptávajícího pro zaslání nabídky na poptávanou službu nebo zboží, k účelům konkurenčním vůči službě Provozovatele, k porušování právních předpisů anebo dobrých mravů, k jinému vytěžování databáze než pro svoje osobní účely, dalšímu šíření poptávek či jiných částí databáze Serveru a k jiným závadným účelům. Dodavatel není oprávněn zasílat poptávajícím bez jejich souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy. V případě porušení těchto podmínek může Provozovatel ukončit registraci dodavatele a ostatní placené i neplacené služby. Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení peněz za placené služby.

2.7. Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout, pozastavit či zrušit registraci Dodavatele, či přerušit či omezit poskytování služby Dodavateli, který:

-uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě
-se registruje se účelově kvůli možnosti získání informací o poptávajících (zejména -monitoring počtu poptávek anebo kvůli jiným negativním účelům)
-nesplňuje tyto Podmínky, zejména pravidla pro registraci Dodavatele a práva a povinnosti Dodavatele
-by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele
-porušuje tyto Podmínky.

V takovém případě má Provozovatel právo smluvní vztah s Dodavatelem okamžitě ukončit a Dodavatel nemá nárok na vrácení adekvátní části z uhrazené ceny služby.

  1. Pravidla pro odběr nových poptávek společenství

3.1. Obory pro zasílání Poptávek jsou nastaveny ve chvíli registrace Dodavatele. Obory, které si chce dodavatel nechat zasílat, si může vybrat. Rovněž si může vybrat region, ve kterém působí.

3.2. Zasílání Poptávek bez kontaktních údajů je omezena na max 3. obory pro jednoho Dodavatele. Rozšíření oborů je placenou službou.

3.3. Dodavatel nemá přístup ke kontaktům na poptávající. Kontakty na poptávající jsou placenou službou ať už formou jednorázového zakoupení kontaktu nebo formou paušální úhrady k objednanému období, ve kterém se dodavatel může nabídnout poptávajícímu SVJ jako potenciální realizátor jeho poptávky s tím, že Poptávající má ve své vůli a moci si vybrat dle hodnocení předchozích obchodních případů a dodavatelského rankingu, případně, jeho vlastních kriterií, od kterých dodavatelů si nechá zpracovat konkrétní nabídku na svou poptávku a stejně tak, od kterého dodavatel si službu nebo zboží nakonec zakoupí.

 

  1. Pravidla prezentace Dodavatele formou reklamních formátů

4.1. Provozovatel umožní prezentaci Dodavatele formou reklamních formátů Serveru nebo formou jiných produktů Provozovatele. Grafické a textové podklady autorizuje Dodavatel a musí velikostí a typem souboru odpovídat požadavkům reklamního formátu. Provozovatel si vyhrazuje právo podklady nepřijmout. V případě nedodání reklamních podkladů nebo pozdního dodání podkladů neodpovídá Provozovatel za jakoukoliv škodu.

4.2. Dodavatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Dodavatel se zavazuje, že reklama předaná Provozovateli k šíření a podklady pro ni nebudou v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce). Objednatel se zavazuje, že pokud Provozovateli, vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

4.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout či (po)zastavit šíření reklamy případně její části či od smlouvy odstoupit:

– v případě, kdy zadaná reklama nebude odpovídat uzavřené smlouvě anebo těmto Podmínkám
– z důvodu právně závadného obsahu reklamy,
– půjde o reklamu, která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů Provozovatele či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele, jeho zaměstnanců, osob tvořících s Provozovatelem holding,
– v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta Provozovatele,
– v případě, kdy objednatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech Provozovatelem požadován,
v případě, kdy Dodavatel bude v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči Provozovateli, nebo vůči společnosti tvořící s Provozovatelem holding,
v případě, kdy Provozovatele bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy není dán důvod pro její odmítnutí podle předchozích ustanovení. Nárok Provozovatele na úhradu ceny není ve výše uvedených případech dotčen.

  1. Placené služby pro Dodavatele

Služby pro společenství vlastníků jsou zcela zdarma a to všechny.
Placenými službami jsou služby pro Dodavatele, základními placenými službami jsou:

Jednorázové získání kontaktů na Poptávajícího
Zpřístupnění možnosti nabídnout se jako vhodný dodavatel Poptávajícímu ve zvoleném regionu působení Dodavatele.
Prezentace Dodavatele na Serveru nebo u Provozovatele (viz bod 4 Podmínek)
Prezentace Dodavatele v mailech Provozovatele nebo v transakčních mailech Serveru (viz bod 4 Podmínek)

Ceny a další služby se řídí platným Ceníkem uvedeným na webových stránkách Provozovatele.

5.1. Placené služby může registrovaný Dodavatel objednat na www.svjpoptavky.cz nebo telefonicky na kontaktním čísle Provozovatele nebo na základě telefonického kontaktu obchodníků Provozovatele.

Placené služby jsou aktivovány uhrazením Předepsané platby, viz bod Platební podmínky.

Služba jednorázově získaného kontaktu na Poptávajícího nabízí volný přístup k vloženým kontaktním údajům Poptávajícího (společenství vlastníků)  konkrétní Poptávky. Získání je možné v administračním rozhraní a kontakt u poptávky zůstává zpřístupněn dodavateli po celou dobu platnosti jeho účtu.

Služba nabídnutí se jako vhodný potenciální realizátor poptávky nabízí a umožňuje Dodavateli se volně nabídnou Poptávajícímu jako vhodný dodavatel pro realizaci a doplnit sé oznámení o zájmu o textovou zprávu určenou výhradně Poptávajícímu. V této zprávě může Dodavatel vypíchnout svou odbornost, zkušenosti a benefity, tak aby Poptávající měl důvod dát Dodavateli prostor mu zaslat nabídku a následně realizovat svou poptávku s Dodavatelem. Pokud Poptávající zhodnotí, že chce získat nabídku od Dodavatele, zobrazí se dodavateli vložené kontaktní údaje na Poptávajícího zdarma a Dodavatel tak získá volný přístup k přímému oslovení Poptávajícího, který jeho kontakt očekává. Dodavatel, který se systémově nabídne pro realizaci je Poptávajícímu zobrazen v podobě údajů, které o sobě uvedl vč. karty hodnocení a referencí, které na Dodavatele vložili ostatní historičtí Poptávající. Společenství může hodnotit Dodavatele od okamžiku, kdy jej potvrdí jako  dodavatele, od kterého si chce vyslechnout nabídku a zhlédnout jeho prezentaci. Společenství hodnotí Dodavatele ve 4 kategoriích (Terminy: ☆☆☆☆☆ Kvalita zpracováni: ☆☆☆☆☆ Cena: ☆☆☆☆☆ Jednáni: ☆☆☆☆☆) Aktuální ranking Dodavatele je veřejný v katalogu Dodavatelů.

Provozovatel zprostředkovává kontakt na zadavatele Poptávky. Nemůže však garantovat, že Poptávka bude realizována.

Provozovatel má právo zasílat Dodavateli poptávky z oborů a regionů vybraných Dodavatelem při registraci nebo v nastavení svého uživatelského účtu po přihlášení Dodavatele na Server.

Poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) obdržené na email nesmí Dodavatel dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Dodavatel na email obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro poptávajícího, zaslání nabídky poptávajícímu a navázání spolupráce s poptávajícím. V případě, že Dodavatel použije zaslané Poptávky v rozporu s ustanovením předchozích vět tohoto bodu Podmínek, zavazuje se zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou takto užitou jednotlivou poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží písemnou výzvu k jejímu uhrazení, obsahující důkaz o porušení tohoto ustanovení. Provozovatel si v takovém případě vyhrazuje právo ihned ukončit registraci Dodavatele a ukončit služby objednané a uhrazené Dodavatelem bez nároku na vrácení peněz.

5.2. Zpřístupnění kontaktu Poptávek mimo pravidelné předplatné, tzv. Jednorázové zakoupení kontaktu  je Služba, kterou nabízí Provozovatel vybraným Dodavatelům formou jednorázového zpřístupnění kontaktu nebo předplaceným počtem kontaktů.

Jednorázové zpřístupnění kontaktu je možné pro registrovaného Dodavatele na základě úhrady poplatků spojených s touto službou. Ceny se mohou měnit v závislosti na oboru a objemu poptávané činnosti.

Dodavatel má možnost předplatit si Zpřístupnění kontaktů formou kreditu. Kredity se prodávají v balíčcích a Dodavateli umožňují slevu. Kredity jsou platné pouze pro Poptávky. Ceny se řídí Ceníkem.

Otevření kontaktu na Poptávku je podmíněno Souhlasem Dodavatele s odčerpáním. Tyto souhlasy jsou uchovávány po dobu 12 měsíců. Reklamace odečtení kreditu, které je podloženo souhlasem není možné.

Kredity mají omezenou platnost, a to 6 měsíců od posledního čerpání. Nevyčerpané kredity nicméně Provozovatel nevrací. Provozovatel nicméně může umožnit Dodavateli převod nevyčerpané částky kreditů na jiný produkt, který aktuálně nabízí. O stavu kreditů je Dodavatel informován ve svém administračním rozhraní.

5.3. Platební podmínky Na základě objednávky je vystaven Předpis pro úhradu se splatností 14 dní od vystavení dokladu (může být označováno jako zálohová faktura). U služby  Jednorázový kontakt je splatnost 5 dní. Doklad je odesílán elektronicky na email adresu, aktuálně spojenou s účtem Dodavatele.

Za uhrazenou platbu je považována taková, které je uhrazena v plné výši v Předpisu pro úhradu, na správný účet Provozovatele 2200500391/2010 vedený u Fio banky a.s.  a pod úplným a správným variabilním symbolem uvedeným v Předpisu pro úhradu a to pro případ bezhotovostního převodu. V případě plateb elektronickou cestou, typicky v případě platby kartou, je za uhrazenou platbu považována taková platba, která je potvrzena bankovním karetním centrem, spravujícím platby kartou.

Služba bude aktivní do 3 pracovních dnů od připsání platby v případě platby převodem, okamžitě, v případě platby kartou. Služba bude aktivována na dobu, na kterou byla služba zakoupena. Do 15 pracovních dní po připsání platby na účet Provozovatele bude Dodavateli odeslán Řádný daňový doklad na emailovou adresu Dodavatele.

5.4 Způsob a forma elektronických jednorázových a opakovaných plateb

 

Elektronické platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Opakovaná platba se využívá v případě, že Dodavatel při platbě za zvolenou aplikaci zvolí délku trvání chodu aplikace delší než 1 měsíc a zvolí možnost měsíční opakované platby. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 20.1.2016, další platba bude stržena 20.2.2016).

Dodavatel bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci do Serveru. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně.

 

Pokud se Dodavatel rozhodne, že dále nebude využívat služeb Poskytovatele, může jednoduše zrušit strhávání opakovaných plateb. Zrušení opakovaných plateb provede kontaktováním technické podpory Poskytovatele na adrese kontakt@svjpoptavky.cz. Opakovaná platba bude zrušena týž den, kdy Uživatel o zrušení požádal a o změně stavu bude informován na emailovou adresu ve svém zákaznickém účtu. Tímto úkonem bude rovněž ukončeno poskytování služeb, které byly hrazeny formou opakované platby.

Podporované možnosti online plateb jsou platební karty:  VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a přímé bankovním převody z bank: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

 

Forma platby:

  1. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře nebo převodem na základě vystavené zálohové faktury.
  2. Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první.

 

  1. Pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími

6.1. Těmito pravidly se řídí Poptávající a odesláním Poptávky s nimi bez výhrad souhlasí. Poptávka musí mít řádně vyplněné pravdivé kontaktní údaje a popis. Popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Poptávající nesmí do systému vkládat takové poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži nebo k jiným negativním účelům. Prvotním a jediným zájmem Poptávajícího musí být nalezení vhodného Dodavatele pro realizaci poptávky a navázání spolupráce s Dodavatelem. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce mohou zobrazit i na partnerských serverech Provozovatele.

6.2. Poptávající souhlasí s poskytnutím osobních údajů Provozovateli Serveru a jeho spolupracujícím firmám, zejména Dodavatelům. Poptávající souhlasí s odesláním informací uvedených v poptávce na emaily a případně adresy Dodavatelů. Poptávající souhlasí s tím, že mu mohou chodit na email i jinou formou nabídky od Dodavatelů, tyto nabídky jsou v plné kompetenci jednotlivých Dodavatelů a Provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost  a souhlasí, aby jej Dodavatelé kontaktovali. Provozovatel Serveru má právo zasílat Poptávajícím na email zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele, s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran. Poptávající souhlasí s případnou úpravou obsahu poptávek tak, aby byl zachován smysl poptávky.

6.3. Provozovatel má právo údaje uvedené Poptávajícím v poptávce zveřejnit na Serveru a rozeslat poptávku vhodným Dodavatelům.

6.4. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na Serveru, nerozeslat Dodavatelům a odmítnout poptávky:

které nemají dostatečně vyplněny kontaktní údaje a popis poptávky
za kterými se skrývá reklama, nabídka třetích stran nebo Poptávajícího, či propagace zboží nebo služeb
které zjevně slouží k získání informací o Dodavatelích, zejména monitoring trhu cen a konkurenčního prostředí
které nemají vyplněny pravdivé údaje
které mohou ohrozit dobré jméno Provozovatele nebo jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy

6.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky od Dodavatelů, které díky Serveru obdrží Poptávající.

6.6. Provozovatel má právo odmítnout a nerozeslat Dodavatelům poptávky, které jsou nižší cenové kategorie, řádově v jednotkách tis. Kč, např. poptávky po extra levném spotřebním zboží, jednu žárovku, vypínač apod. Provozovatel se snaží, aby poptávky byly věrohodné a zároveň pro Dodavatele atraktivní.

6.7. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v podmínkách, službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny, a to i bez předchozího upozornění.

 

 

  1. Ochrana osobních údajů

7.1. Provozovatel tímto informuje každého Poptávajícího a každého Dodavatele – fyzickou osobu, který mu poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že Poptávající či Dodavatel má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a §21 tohoto zákona.

7.2. Uzavřením smlouvy, registrací, či zadáním poptávky každý Poptávající a Dodavatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou Provozovatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Provozovatele, osob s ním tvořících holding a jejich zákazníků (třetích osob). Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění Provozovatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. Toto oprávnění Provozovatele zánikem smlouvy nezaniká, Dodavatel či Poptávající jsou však oprávněni příslušný souhlas kdykoliv odvolat.

7.3. Dodavatel a Poptávající berou na vědomí, že jejich telefonické rozhovory s Provozovatelem Serveru týkající se jejich vztahu k Provozovateli mohou být monitorovány, včetně ukládání těchto záznamů a to za účelem prokázání příslušných právních jednání. Na písemnou žádost Poptávajícího či Dodavatele poskytne Provozovatel k takto uchovávaným záznamům Dodavateli či Poptávajícímu přístup.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Jakékoliv reklamní nabídky Provozovatele ve formě reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažuji za nabídku na uzavření smlouvy.

8.2. Stornování objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky Provozovatele na platbu produktu nedotčeny (tzn. Provozovateli náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 % ceny).

8.3. Provozovatel Serveru neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Dodavatele (zejména neobdržení poptávky/veřejné zakázky či chybnými údaji v nich) nezakládají nárok Dodavatele na náhradu škody ani žádný jiný nárok.

8.4. Provozovatel v žádném případě neručí za smluvní vztah mezi Poptávajícími a Dodavateli, jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Dodavatele vůči Poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky Poptávajícího, kdy může vzniknout škoda Dodavateli nelze vymáhat po Provozovateli tohoto poptávkového severu. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Dodavatele či vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Dodavatel či Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Serveru je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Dodavatele; současně může Provozovatel na Poptávajícím či Dodavateli vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Serveru), kterou Poptávající či Dodavatel svým jednáním způsobil. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu Dodavatel svým jednáním způsobil.

8.6. Provozovatel Serveru monitoruje podrobně všechny pohyby všech uživatelů, Poptávajících a Dodavatelů na serveru a v případě porušení těchto podmínek si Provozovatel Serveru vyhrazuje právo zveřejnit seznam těchto Dodavatelů a jejich emailových adres.

8.7. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu Dodavatel svým jednáním způsobil. Tuto škodu musí pochopitelně řádně prokázat a svůj nárok obhájit u soudu.

8.8. Dodavatel uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.

8.9. Provozovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to i bez předchozího upozornění. Každý Dodavatel má právo a možnost odmítnout změnu podstatnějšího charakteru provedenou Provozovatelem v těchto podmínkách tím, že na email kontakt@svjpoptavky.cz neprodleně po změně těchto podmínek pošle žádost o smazání své firmy z databáze Serveru, kde do obsahu zprávy uvede své IČ, Název firmy a Heslo do účtu na Serveru pro přihlášení a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny podmínek pro dodavatele“. Provozovatel Serveru vyřídí tuto žádost Dodavatele tím, že do 30ti dnů od obdržení emailu vymaže daného dodavatele ze Serveru.

8.10. Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Sjednává se prodlouženi subjektivní promlčecí lhůty pro pohledávky vzniklé mezi smluvními stranami ze 3 na 4 roky; to neplatí pro pohledávky na náhradu škody.

8.11. Obě smluvní strany sjednávají, že částka, kterou Provozovatel uhradí Dodavateli na náhradu škody či jiné újmy vzniklé Dodavateli z porušení této smlouvy či jinak v souvislosti s touto smlouvou, je omezena nejvýše na částku, již Provozovatel obdržel od Dodavatele jako úplatu z této smlouvy, a nebude-li příslušná smlouva úplatná, na částku 50,- Kč. Ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb. tím není dotčeno.

8.12. Pokud by u Dodavatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení či jinou odpovědnost Provozovatele za daňové povinnosti Dodavatele, je Dodavatel povinen o takových skutečnostech Provozovatele bezodkladně písemně informovat.

8.13. Smluvní strany výslovně ujednávají, že Provozovatel je oprávněn odmítnout plnění podle uzavřené smlouvy i pro případ, kdy Dodavatel bude v prodlení se splněním svého jiného závazku (vzniklého z jiného právního důvodu) vůči Provozovateli.

8.14. Dodavatel bere na vědomí, že smluvní vztah s Provozovatelem ho neopravňuje k označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou, názvem produktu Provozovatele nebo jiným obdobným způsobem.

8.15. Provozovatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Dodavatele opakovaně či hrubým způsobem v rozporu s Podmínkami, zákonem či dobrými mravy. Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi; možnost sjednání doby, po kterou není možné smlouvy vypovědět, není tímto ujednáním dotčena.

8.16. Provozovatel má právo v případě neplacené služby rozsah poskytovaných služeb kdykoliv omezit, službu přerušit či ji zrušit, aniž by o tom informoval Poptávající či Dodavatele.

8.17. K řádné funkčnosti služeb poskytovaných na serveru svjpoptakvy.cz je třeba povolit používání cookies. Uživatel bere na vědomí, že poskytováním Služeb je Uživateli dodáván digitální obsah ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku. Uživatel v této souvislosti prohlašuje, že výslovně požaduje, aby Poskytovatel započal s poskytováním Služeb již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku, tedy ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy o poskytování Služeb. Poskytovatel v této souvislosti upozorňuje Uživatele, že v takovém případě nemá v souladu s § 1837 písm. l) Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy.

8.18. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem se řídí českým právem s vyloučením norem kolizních.

8.19. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2016.